Wednesday, April 24, 2013

Aku terima nikahnya

Hariku kini tiba

Jumaat penuh barakah
Kemulian hari kurniaan Ilahi
Hari ini hari aku
Hari aku bakal menggenggam  amanah
Menjunjung tanggungjawab
Memikul kemuliaan seorang wanita
Menjadi pelindung di dunia
Mencurah kebahagiaan 
Maka tiada pernah luntur kebahagian itu
Menjadi penjaga siang dan malam
Sekarang semuanya digenggaman kudrat ini
Syukur kepadaMu yang Maha Esa
Mengurniakan aku kaum Hawa
Yang bakal menjadi peneman seumur hidupku
Di duniaMu ini hingga ke jannahMu ya Rabbi
Hingga saat aku terima maharnya
Maka ertinya hidup mati bersamanya
Kasih sayangku segalanya untuknya
Cintaku kasihku sayangku
Itulah seindah ungkapan untuknya
Betapa aku mencintaimu Zalikha...
Selamanya...

Jumaat yang mendung
30 November 2012
Akad nikah
Samariang Aman

Thursday, October 18, 2012

Mari Berpantun

"Pantun Beringat"

Anak siakap mencari makan
Berenang jauh bersama ibu
Mari adik kita jayakan
Mahu berjaya usaha perlu

Terbang jauh si anak punai
Riang gembira berterbangan
Janganlah adik jangan lalai
Ingatan guru jadi pegangan

Bunga raya bunga kebangsaan
Sangat cantik di guna Rajandras
Marilah adik mari bersukan
Badan sihat otak cerdas

Siang dan malam makan durian
Durian sedap durian Pak Ali
Ilmu dunia jadi pencarian
Ilmu akhirat ilmu hakiki

Berjalan ke hutan bersama Mei Ling
Sambil berjalan makan kuaci
Berkawanlah dengan orang sekeliling
Pasti hidup sentiasa dirahmati

Daun pandan baunya harum
Diguna untuk membuat bubur
Janganlah bangga terlalu kagum
Nanti kejayaan menjadi mundur

Terbang burung tinggi di atas
Terbang bersama si burung punai
Tumpukan perhatian di dalam kelas
Nescaya mudah ilmu dicapai

Menari Zapin di negeri Johor
Tarian warisan zaman berzaman
Elakkan diri jadi pengotor
Amalkan diri untuk kebersihan

19 Oktober 2012
SK Rajau Ensika
Simunjan
1035 pagi
"Ku lihat jauh"

Cahaya yang terang
memancar di utara bukit
kadang kala malap
kadang kala terang
diselubungi kerancakan bukit
meninggikan dirinya
satu persatu jatuh
rebah menyembah bumi
masihkah ada harapan
yang terasa diluar kemampuan
tiada apa yang boleh menjatuhkan
selagi ada kudrat
menggalas sebuah bebanan
yang mana mungkin dilupakan
hancurkah?
punahkah?
kekalkah?
persoalan ligat memacu
difikiran otak kalbu
mana mungkin
ku lihat jauh....

SK Rajau Ensika
Simunjan
Kelas Tahun 5
19 Oktober 2012
0945 pagi
Musim Banjir

Monday, October 10, 2011

APAKAH PUISI??

PUISI: DEFINISI DAN UNSUR-UNSURNYA

PUISI: DEFINISI DAN UNSUR-UNSURNYA

1. Pengertian

Secara etimologis, kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari poesis yang artinya berati penciptaan. Dalam bahasa Inggris, padanan kata puisi ini adalahpoetry yang erat dengan –poet dan -poem. Mengenai kata poet, Coulter (dalam Tarigan, 1986:4) menjelaskan bahwa kata poet berasal dari Yunani yang berarti membuat atau mencipta. Dalam bahasa Yunani sendiri, kata poet berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya, orang yang hampir-hampir menyerupai dewa atau yang amat suka kepada dewa-dewa. Dia adalah orang yang berpenglihatan tajam, orang suci, yang sekaligus merupakan filsuf, negarawan, guru, orang yang dapat menebak kebenaran yang tersembunyi.

Shahnon Ahmad (dalam Pradopo, 1993:6) mengumpulkan definisi puisi yang pada umumnya dikemukakan oleh para penyair romantik Inggris sebagai berikut.

(1) Samuel Taylor Coleridge mengemukakan puisi itu adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris, antara satu unsur dengan unsur lain sangat erat berhubungannya, dan sebagainya.

(2) Carlyle mengatakan bahwa puisi merupakan pemikiran yang bersifat musikal. Penyair menciptakan puisi itu memikirkan bunyi-bunyi yang merdu seperti musik dalam puisinya, kata-kata disusun begitu rupa hingga yang menonjol adalah rangkaian bunyinya yang merdu seperti musik, yaitu dengan mempergunakan orkestra bunyi.

(3) Wordsworth mempunyai gagasan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan yang imajinatif, yaitu perasaan yang direkakan atau diangankan. Adapun Auden mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur-baur.

(4) Dunton berpendapat bahwa sebenarnya puisi itu merupakan pemikiran manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional serta berirama. Misalnya, dengan kiasan, dengan citra-citra, dan disusun secara artistik (misalnya selaras, simetris, pemilihan kata-katanya tepat, dan sebagainya), dan bahasanya penuh perasaan, serta berirama seperti musik (pergantian bunyi kata-katanya berturu-turut secara teratur).

(5) Shelley mengemukakan bahwa puisi adalah rekaman detik-detik yang paling indah dalam hidup. Misalnya saja peristiwa-peristiwa yang sangat mengesankan dan menimbulkan keharuan yang kuat seperti kebahagiaan, kegembiraan yang memuncak, percintaan, bahkan kesedihan karena kematian orang yang sangat dicintai. Semuanya merupakan detik-detik yang paling indah untuk direkam.

Dari definisi-definisi di atas memang seolah terdapat perbedaan pemikiran, namun tetap terdapat benang merah. Shahnon Ahmad (dalam Pradopo, 1993:7) menyimpulkan bahwa pengertian puisi di atas terdapat garis-garis besar tentang puisi itu sebenarnya. Unsur-unsur itu berupa emosi, imajinas, pemikiran, ide, nada, irama, kesan pancaindera, susunan kata, kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur-baur.

2. Unsur-unsur Puisi

Berikut ini merupakan beberapa pendapat mengenai unsur-unsur puisi.

(1) Richards (dalam Tarigan, 1986) mengatakan bahwa unsur puisi terdiri dari (1) hakikat puisi yang melipuiti tema (sense), rasa (feeling), amanat (intention), nada (tone), serta (2) metode puisi yang meliputi diksi, imajeri, kata nyata, majas, ritme, dan rima.

(2) Waluyo (1987) yang mengatakan bahwa dalam puisi terdapat struktur fisik atau yang disebut pula sebagai struktur kebahasaan dan struktur batin puisi yang berupa ungkapan batin pengarang.

(3) Altenberg dan Lewis (dalam Badrun, 1989:6), meskipun tidak menyatakan secara jelas tentang unsur-unsur puisi, namun dari outline buku mereka bisa dilihat adanya (1) sifat puisi, (2) bahasa puisi: diksi, imajeri, bahasa kiasan, sarana retorika, (3) bentuk: nilai bunyi, verifikasi, bentuk, dan makna, (4) isi: narasi, emosi, dan tema.

(4) Dick Hartoko (dalam Waluyo, 1987:27) menyebut adanya unsur penting dalam puisi, yaitu unsur tematik atau unsur semantik puisi dan unsur sintaksis puisi. Unsur tematik puisi lebih menunjuk ke arah struktur batin puisi, unsur sintaksis menunjuk ke arah struktur fisik puisi.

(5) Meyer menyebutkan unsur puisi meliputi (1) diksi, (2) imajeri, (3) bahasa kiasan, (4) simbol, (5) bunyi, (6) ritme, (7) bentuk (Badrun, 1989:6).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur puisi meliputi (1) tema, (2) nada, (3) rasa, (4) amanat, (5) diksi, (6) imaji, (7) bahasa figuratif, (8) kata konkret, (9) ritme dan rima. Unsur-unsur puisi ini, menurut pendapat Richards dan Waluyo dapat dipilah menjadi dua struktur, yaitu struktur batin puisi (tema, nada, rasa, dan amanat) dan struktur fisik puisi (diksi, imajeri, bahasa figuratif, kata konkret, ritme, dan rima). Djojosuroto (2004:35) menggambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Puisi sebagai struktur

Berdasarkan pendapat Richards, Siswanto dan Roekhan (1991:55-65) menjelaskan unsur-unsur puisi sebagai berikut.

2.1 Struktur Fisik Puisi

Adapun struktur fisik puisi dijelaskan sebagai berikut.

(1) Perwajahan puisi (tipografi), yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan-kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi.

(2) Diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Geoffrey (dalam Waluyo, 19987:68-69) menjelaskan bahwa bahasa puisi mengalami 9 (sembilan) aspek penyimpangan, yaitu penyimpangan leksikal, penyimpangan semantis, penyimpangan fonologis, penyimpangan sintaksis, penggunaan dialek, penggunaan register (ragam bahasa tertentu oleh kelompok/profesi tertentu), penyimpangan historis (penggunaan kata-kata kuno), dan penyimpangan grafologis (penggunaan kapital hingga titik)

(3) Imaji, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara (auditif), imaji penglihatan (visual), dan imaji raba atau sentuh (imaji taktil). Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, medengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair.

(4) Kata kongkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misal kata kongkret “salju: melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dll., sedangkan kata kongkret “rawa-rawa” dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dll.

(5) Bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan/meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu (Soedjito, 1986:128). Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna (Waluyo, 1987:83). Bahasa figuratif disebut juga majas. Adapaun macam-amcam majas antara lain metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satire, pars pro toto, totem pro parte, hingga paradoks.

(6) Versifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima mencakup (1) onomatope (tiruan terhadap bunyi, misal /ng/ yang memberikan efek magis pada puisi Sutadji C.B.), (2) bentuk intern pola bunyi (aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi [kata], dan sebagainya [Waluyo, 187:92]), dan (3) pengulangan kata/ungkapan. Ritma merupakan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Ritma sangat menonjol dalam pembacaan puisi.

2.2 Struktur Batin Puisi

Adapun struktur batin puisi akan dijelaskan sebagai berikut.

(1) Tema/makna (sense); media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan.

(2) Rasa (feeling), yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair, misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman pengungkapan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah tidak bergantung pada kemampuan penyairmemilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung pada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya.

(3) Nada (tone), yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dll.

(4) Amanat/tujuan/maksud (itention); sadar maupun tidak, ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya.


PETIKAN DIAMBIL DARIPADA :

http://endonesa.wordpress.com/2008/09/08/puisi-definisi-dan-unsur-unsurnya/

Saturday, October 1, 2011

“Hari Ini, Esok…”

Tatkala mata ini memancar

Ligat melihat dunia

Ada yang putih

Ada yang hitam

Karenah pelbagai ragam

Siapakah yang betul – betul manusia

Dikalangan manusia??

Adakah manusia itu sebenar-benar insan?

Hari ini mata masih terbuka

Mungkin esok sudah tiada…

Luah rasa :

Osman Zaini

SK Pujut Corner Miri

25042011

Praktikum Fasa 3

Perhimpunan Sekolah

“Murid Itu… “

Kasihan...

Apabila melihat dia

Berambut kusut kering

Wajahnya sayu rendah diri

Bajunya lusuh kuning renyuk

Berkasut comot tanah melekat

Sedih hati ini melihatnya

Murid itu..

Terpancar diwajahnya kesulitan

Dirinya menunjukkan kesusahan

Kadang – kadang terukir senyuman dibibir

Tetapi kepahitan lebih dari kemanisan

Kasihan..

Kepompong kemiskinan belenggu dirinya

Menjadi kesukaran liku hidup

Hatinya membara merangkak ke gedung ilmu

Melihat temannya riang di sana

Prinsipnya mahu belajar mahu berjaya

Kasihan…

Cemburu membara melihat teman

Pakaian bersih cantik belaka

Tapi dia mengerti siapa dirinya

Apa yang termampu

Murid itu…

Ku doakan kejayaan padanya

Ku doakan kehidupan untuknya

Moga berubah nasib dirinya

Belajarlah demi satu kehidupan

Hanya ilmu pengubah nasibmu…

Luah rasa:

Osman Zaini

SK Pujut Corner Miri

Praktikum Fasa 3

Perhimpunan Sekolah

25042011

0745 pagi

Friday, February 11, 2011

"Aku Memang Bersalah"

semalaman menderita
aku kaku
aku kelu
mana salah aku
mungkin memang aku yang bersalah
aku dicurigai
aku harus menerima
memang salahku
puncanya memang diriku
hati ini koyak resah
aku yang bersalah
hinanya diri ini
kesalahan diri ciptaan sendiri
yang perlakuan tindakan tanpa fikir
maafkan aku kasih
jika masa lampau dapat ku ulangi
akan ku tebus salahku
salahku tetap salahku
cukup sudah kau menderita
maafkanku sayangku..
yang ku ada hanya kamu saja..

osmanzaini
Taman Pantai LuaK, Miri
12.22 tengahari
12.02. 2011